Munktell IT-konsult AB

Situationsanallys

Alla organisationer har behov av att presentera och analysera olika uppgifter som finns i de operativa systemen. Dessa uppgifter kan vara av vitt skilda karaktärer som ekonomi i en huvudbok eller reskontra till logistiksamband eller studerandeprestationer. Alla system har naturligtvis någon form av inbyggd funktionalitet för att göra det möjligt att skapa rapporter eller möjliggöra analyser men det är inte alla system där denna funktionalitet är tillfylles för alla behov. Följden blir extra arbete i form av ”informationsmassage” vilket mycket ofta sker i Excel.

Där finns en stor mängd leverantörer på marknaden som tillhandahåller system/verktyg för presentation och analys av information i olika system (databaser). Begreppen rapportering och analys är inte entydiga vilket innebär att ett försök att klassificera eller rangordna dessa system/verktyg knappast är fruktbart.

Ett företags logistikprocess har i allmänhet ett bra IT-stöd. Att så är fallet är naturligtvis ett villkor för att vara konkurrensmässig. Men när det gäller tex hantering av budget och prognoser är IT-stödet sällan lika välutvecklat. Där finns flera orsaker. Denna process är inte lika lätt att beskriva och systemera. Processen sker till mycket stor del i huvudet på de ansvariga och utformning (innehåll, gränssnitt och funktionalitet) måste anpassas till användarna (beslutsfattarna i detta fall). Det är inte enkelt att räkna hem vinsterna av satsningar inom området. Utbudet av verktyg inom området (i den mån inte någon form av stöd finns inbyggt i tex affärssystemet ) är litet. Egna lösningar med hjälp av Excel är mycket vanliga.

© 2008 Munktell IT-konsult AB, 018-363150, 0707-232400, gosta@munktelldata.com